regulamin

REGULAMIN

SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

RESETPOINT

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy RESETPOINT, działający pod adresem www.sklep.resetpoint.pl prowadzony jest przez firmę REFRE Agata Hasiak, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2, 81-380 GDYNIA, NIP 125-087-97-55. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest przez firmę REFRE, która figuruje na paragonie bądź fakturze VAT jako Sprzedawca.

 2. Sklep internetowy RESETPOINT prowadzi sprzedaż produktów, których oferta znajduje się na stronach internetowych RESETPOINT.

 3. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany cen oraz asortymentu towarów oferowanych na stronie internetowej RESETPOINT. Sprzedawca związany jest ceną od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

 4. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

 

Zamówienia

 

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.sklep.resetpoint.pl, po wypełnieniu formularza i podaniu wymaganych danych niezbędnych do zrealizowania transakcji oraz po potwierdzeniu dostepności towaru. Dokonanie zakupu jest możliwe bądź poprzez rejestrację i utworzenie konta bądź poprzez wprowadzenie danych bilingowych bez rejestracji.

 2. Każdy KLIENT ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. 

  Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich KLIENTÓW osobom trzecim.

 3. Rejestracja klienta dokonywana jest po podaniu:

  1. Dla klientów indywidualnych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-email i telefonu i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

  2. Dla firm: nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby upoważnionej do złożenia zamówienia, adresu firmy, adresu e-mail, nr telefonu kontaktowego, nr NIP i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

 4. Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz złożenie oświadczenia o akceptacji regulaminu.

 5. Klient składa zamówienie po zalogowaniu się przez stronę www.sklep.resetpoint.pl,

 6. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji z chwilą jego złożenia przez Klienta tj. z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia przez Klienta formularza zamówienia.

 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie bądź może być sprowadzony przez RESET na zamówienie od dostawcy. W przeciwnym razie Klient jest informowany o innych możliwościach realizacji zamówienia (np. częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia)  i podejmuje w tym zakresie decyzję wybierając spośród opcji przedstawionych przez RESET.

 8. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny bądź  wystawiana jest faktura VAT (dla firm), która doręczana jest Klientowi wraz z zamówionymi towarami.

 9. Zamówienie jest realizowane w ciągu 2 dni roboczych + czas dostawy. Czas realizacji liczony jest od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów. W przypadku towarów „na zamówienie” czas realizacji ustalany jest oddzielnie dla każdego produktu. Klient jest informowany mailowo o czasie realizacji.

 10. W przypadku nieodebrania przez KLIENTA towaru wysłanego przez SKLEP, KLIENT zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do SKLEPU i niemożności kontaktu z KLIENTEM, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz SKLEPU, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

 11. Klient może wybrać następujący sposób odbioru zamówionych towarów:

  1. odbiór własny w siedzibie firmy o nazwie SKLEP RESET przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2, 81-380 GDYNIA

  2. przesyłka dostarczana za pośrednictwem kuriera lub poczty polskiej

 12. Klient składając zamówienie podejmuje decyzję co do tego, czy zamówione produkty zostaną przez niego odebrane z siedziby lub ze sklepu RESET czy też mają być one przesłane na adres wskazany w zamówieniu.

 13. Zamówienia nie odebrane w ciągu 14 dni od ich przyjęcia do realizacji zostaną anulowane.

 

Zawarcie i rozwiązanie umowy

 

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z pkt 10 niniejszego Regulaminu.

 2. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a REFRE Agata Hasiak.

 3. Klient może zmienić zamówienie lub je anulować telefonicznie pod nr tel 531 142 765 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres reset@restpoint.pl do chwili wystawienia przez REFRE paragonu fiskalnego bądź faktury.

 4. Podczas zawierania umowy sprzedaży Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną bieżących informacji o ofercie Sprzedawcy, w tym w szczególności o nowych produktach, cenach i promocjach.

 5. KLIENT może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania mu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Sklep Reset, Firma Refre Agata Hasiak ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2, 81-380 GDYNIA. Decyduje data stempla pocztowego. Koszty zwrotu zakupionego towaru obciążają Klienta. Warunkiem zwrotu towaru jest zwrot paragonu.

 6. Towary zakupione w cenach promocyjnych w ramach wyprzedaży organizowanych sezonowo, NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

 

Płatności i dostawy

 

 1. Koszty dostawy zamówionych produktów ponosi Klient.

 2. Ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów przechodzi na Klienta, w przypadku przesyłki kurierskiej lub doręczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej, z chwilą wydania przesyłki Klientowi przez kuriera/pocztę, a w przypadku odbioru własnego, z chwilą wydania zamówionych towarów Klientowi przez RESETPOINT .

 3. Płatności należy dokonywać w zależności od wybranej opcji: na wskazany podczas składania zamówienia:  rachunek bankowy lub poprzez platformy Dotpay i Paypal.

 4. Zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru + cenie wysyłki.  W przypadku wyboru opcji "odbiór osobisty" towar wydawany jest na miejscu w siedzibie stacjonarnej  po dokonaniu płatności  kartą lub gotówką, lub po przdpłacie przelewem, dotpay, paypal na kwotę równą cenie zamówionego towaru.

 5. Uwaga mebli nie wysyłamy za pobraniem.

Reklamacje

 

 1. Jeżeli Klient stwierdzi wady dostarczonych towarów lub niezgodność dostarczonych towarów z zamówieniem wówczas zobowiązany jest niezwłocznie wysłać zawiadomienie o zauważonych wadach bądź niezgodności mailem na adres: reset@resetpoint.pl lub pocztą (listem poleconym) na adres: Sklep Reset, Firma Refre Agata Hasiak ul.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2, 81-380 GDYNIA

 2. Jeżeli dostarczone towary są niezgodnie ze złożonym zamówieniem wyłącznie ilościowo, wówczas Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić RESETPOINT o zaistniałej niezgodności, a RESETPOINT prześle Klientowi na swój koszt brakujące towary.

 3. RESETPOINT rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od zgłoszenia zawiadomienia. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy wymieniony zostanie na nowy, a jeżeli jest to niemożliwe RESETPOINT zaoferuje do wyboru Klienta: inny towar dostępny w sklepie internetowym lub zwróci równowartość ceny zakupionego towaru. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji RESETPOINT zwróci Klientowi koszt przesłania do RESETPOINT wadliwego towaru.

 

Gwarancja bezpieczeństwa

 

 1. Sprzedawca oświadcza, że sklep internetowy prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpiecznych mechanizmów przekazywania danych.

 2. Klient jest zobowiązany do nie udostępniania swego loginu i hasła osobom niepowołanym. W razie udostępnienia loginu i hasła choćby nieumyślnie osobom trzecim Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych lub wykorzystanie danych uzyskanych na skutek dostępu do konta Klienta przez osoby niepowołane.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zawiadomienia wynikające z umowy sprzedaży przez Internet winny być kierowane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres: Sklep Reset, Firma Refre Agata Hasiak ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2, 81-380 GDYNIA bądź na adres e-mail: reset@resetpoint.pl oraz na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia. Klient zobowiązany jest do poinformowania RESETPOINT o zmianie adresu. W przeciwnym razie doręczenie dokonane na wcześniej wskazany adres  uznane będzie za skuteczne.